3 Şubat 2016 Çarşamba

Anneannem (ninem) Zeliha Hanımın evrakı içinden çıkan ve yıllarca sakladığım belgeyi nihayet tercüme ettirebildim.


ÇEVİRİSİ:
Bin kuruş ve daha ziyade meblağ  veya kıymeti havi hüccet tahririne mahsus varakadır.
Kımeti
on kuruştur
21 Mart 322

Mehmet Emin bin Osman bin Ahmet ğaferalehüm……
Aydın vilayeti merkezi olan medine-i İzmir de kışla-i hümayunda ahzi asker kalemine memur alay emini Mehmet Halit Bey İbni Mustafa Ağanın mahdumu zatı tarif şer-i ile maruf Mustafa Behçet Efendi medine-i mezburede Mahkeme-i İstinaf hukuk dairesinde makud meclis şer-i şerif enverde bestua ikrar tam ve takrir-i kelam edip vilayet merkezi olan nefsi Yanya da sakin iken 1321 sene-i maliyesi şubatın sekizinci tarihinde vefat eden liebeveyni emmim Osman Nuri Efendi İbn i mumi ileyh Mustafa Ağa hayatında bana terk ve vasiyet eylediği arz ve akar ve eşya ve nukut ve bil cümle hakkımı mahallinde vazı’ul yed olanlarla lazım gelenlerden her türlü evrak ve istida ve ledayihi tanzim ve imza ile merciine bittakdim şeran ve nizamen mehakim aide ve devair-i semiyyenin her kısım ve derecesinde bidayeten ve istinafen ve iğrazan ve temyizen ve iadeten ve teshihen şahsı (selase) ve i’tirazül gayr-ı  sıfatla ve sair kaffei sıfatla taleb ve dava ve ahz ve kabz ve ikame-i şuhuddur ….. ve istihlafına ve neticesinde ilam istihsaliyle mevkii icraya vaz’ına ve hacz vaz’ ve fekine ve protesto keşidesine ve tebliğ ve tebellüğe ve ehil habere ve mümeyyiz ve hükmü nasb ve azline ve tedkik-i hat ve hatim ve imzaya ve ledeyyil-icab bana terk ve vasiyyet olunan  bilcümle emvali ……… bey’ ve ferağa ve bil icare kabz-ı semen ve bedel ve icareye ve konturato tanzimiyle  teatiye ve müste’cirlerden icare ve tahliye davasına ve bey’ olunan emvalin defter-i sami ve esmanını Yanya meclis idare başkatibi Esad Efendi vasıtasıyla bana irsal ve isale ve hususu mezkurde hukukumun muhafazası-içün lazım gelen muameleyi icraya vekalet ammeden mutallakaten sahiha-i şer’iye ile tarafımdan mezkur Yanya da sakin Ahmet Beyzade Elmas Bey in …kayı kabulüne mevkufe vekil nasb ve ta’yin eyledim  dedikte ma vakaa  bittaleb ketb olundu fil yevmi samen min saferülhayr li senete errabi’ vel işrin ve selasemiete ve elf.
(8 Safer 1324)
Müvekkil muma ileyhin babası muma ileyh Mehmet Halit bey Hacı Mahmut Mahallesi muhtariı Cemal efendi ibn Ramazan Berber Mehmet Kâzım efendi ibn Ali

TEŞEKKÜR:
Çeviriyi yapan Edirneli değerli Üstad Musa Öncel'e
teşekkürü borç bilirim.


Hiç yorum yok: