30 Aralık 2018 Pazar


2019
Bütün Yanyalı evlâtlarının yeni yılını kutlarım

F. Bülent Kocamemi

16 Aralık 2018 Pazar

KAHVALTIDA BULUŞTUK

15 Aralık 2018 sabahı Pendik'deki Gülizar'da buluştu Yanyalı evlâtları. En gencimizden en yaşlımıza, pek çok gelen oldu ve gelenler gelmeyenleri ve gelemeyenleri aradı gözleri. Geçmişten bugüne anılarını paylaştılar. Hamayladan, Yanya köftesinden, kuluryadan/kulurakiden, yaprak sarmasının neden daha lezzetli olduğundan dem vuruldu. Ben yitirdiğim ninemin ve annemin, başkaları da yitirdikleri sevgili büyüklerinin yemeklerini anlattılar, hikâyelerini anlattılar  hasretle. Her toplantımızda bizleri Rumeli'ne götüren şarkılarıyla mest etti koromuz. O şarkılar ki melodileri neşeli ama içeriği daima hüzünlü.
İşte o sabahtan görüntüler:12 Aralık 2018 Çarşamba

KAHVALTIDA BULUŞALIM

Yanyalılar Derneği kahvaltı keyfini birlikte çıkaralım diyor.
Sadece Yanyalılar mı?
Ne münasebet! Selânikliler'i, Kavalalılar'ı, Serezliler'i, Vodinalılar'ı
Artalılar'ı, Prevezeliler'i, Kayalarlılar'ı, Gostivarlılar'ı,
Mostarlılar'ı, Bosnalılar'ı, Tepedelenliler'i, Potiçelliler'i, Kalkandelenliler'i...
Yani bütün suyun öte yanından göç edenleri,
evlâd-ı fatihanı bekliyoruz.

15 Aralık 2018 Cumartesi
Gülistan Sofrası / Pendik.

23 Kasım 2018 Cuma

BU KEZ AYVALIK HAVASI ESECEK BLOĞUMDA

Bir gün bir e-posta aldım, hiç tanımadığım bir Ayvalıklı'dan.
Hezarfen Kaan Köksal adı vardı iletisinin imza yerinde. Kimliğini belirtmiş ve bir yakını hakkında bilgi araştırdığını yazmış. Yakını olan Yanyalı ile ilişkisini derinleştirmek istiyor. Yardımcı olmak için bazı Yanyalı dostlara ve tabii ki en derinlere inmiş olan sevgili Volkan Vural'a haber uçurdum. Her zamanki gibi yardımcı oldu. Ben de teması ilerlettim. Kitaplarımı gönderdim. Kendisi genç bir Yanyalı torunu. Sağ olsun o günden beri yazışıyoruz, haberleşiyoruz, belge ve bilgi alış verişi yapıyoruz. Son olarak bana çok önemli bir belge gönderdi ve bloğumda yayımlayarak sizlerle paylaşmama izin verdi.
Belge 1925-1927 yılında Ayvalık'a iskân edilen Yanyalı ailelerin listesi. 
Paylaşıyorum.
Belki tanıdıklarınız vardır.3 Kasım 2018 Cumartesi

YANYALILAR "VESTA"DA HASRET GİDERDİ.


Toplantılarımıza her zaman katılan değerli gazeteci dostumuz
İskender Özsoy da bu yemekli sohbetimizde bizlerle beraberdi ve
her zaman olduğu gibi neşeli anlarımızı kamerasıyla kayda geçirdi.
Özsoy dostumuza teşekkür ediyorum.


26 Ekim 2018 Cuma

BİR DOSTUN GETİRDİĞİ HEDİYE

Yanyalı değilse de Rumelili aileden gelen bir hanımefendi 
dün bana aşağıdaki belgeyi verdi. Fotoğrafın arkasında olduğunu söylediği yazıyı hemen değerli dostum Edirneli Musa Öncel Hocamıza tercüme ettirdim.
Şahısları tanıyanlar olabilir içimizde. Olmasa da konu Yanya değil mi?
Paylaşılması muhakkaktır dedim.
… taburunun dördüncü ve beşinci bataryaları bir cebel bataryası ve bir seyyar hastahâne bu fırkaya ilhâk edilmiş idi. İşbu ikinci fırkaya mensup olarak Preveze’deber-vechiâtikıtaâtbulundurulmakta idi: Kumandan Feyzi Bey:
Nizamiye yiğirmibirinci ve ikinci alayların birinci taburlarıyla Kirmasti ve Berat ve redif taburları ve kale topçusu efradı. Fırka teşkilatı dahilinde olmayarak mevâkîide bulunan taburlar şunlardan ibaret idi: (Serandoz)’da mevkîi kumandanı: Kâimmakam Galip bey Leskoyin ve Balıkesir redif taburları (Yanya’da)sükut(Söğüt)muahharan gelen Bandırma, Eskişehir redif taburları ile merkez ve karakol hidemâtında istihdam olunan Ankara taburu ve 14. Topçu Alayının ikinci taburunun altıncı bataryasıyla 17. Topçu alayının birinci taburu bulunuyordu. İştip redif taburu Menzil ve Koçana redif taburu nakliye hizmetinde müstahdem idi. Bunlardan maâda Tophane-i Amire’den gönderilip 26 Nisan tarihinde Yanya’ya vâsıl olan Nevasol7,5 santimetrelik cebel toplarından iki batarya daha teşkil olunmak üzere idi.  (27 Pazar: 30 Çarşamba Nisan 1313) Yunanlılar hudut üzerindeki Asâkir-i Şahâne’nin dağınıklığından istifâde eylemek üzere her cihetten muhtelif zamanlarda nümâyiş harekâtı icrâ etmekte idi. Nitekim Palihor’unkarşısındaki birkaç taburdan ibâret bir kuvvet ve birhayli top göstererek o cihette kuvveti çok olduğunu anlatmak ve ertesi günde bi’l-farz Pelaksa(?)cihetinde kendini göstermekle iğfal etmek istiyor ve mâ-hâzâ hiçbir zaman ciddi harekât tecâvüzünde bulunamıyordu.
Yalnız diğer cihetten donanması Serendoz’un açıklarında nümayiş-i bahrî icrâsıylaSerendoz’u topa tutarak bazı emâkin askeriyeyi tahrîb etmiş ise de karaya asker ihrâcı teşebbüs ve arzusu mevâkîimezkurda bulunan Leskoyin ve Balıkesir taburları tarafından men edildi. Aynı günde düşmanın Narde cihetinde askerini takviye ve işgâl etmiş olduğu mevâzîiyitahkîm ve nehir üzerinde sallar inşa etmekte olduğu haber verilmekte olup bu hallerin pek yakın bir zamanda tekrâren ve şedîden harekât-ı taarrûziyeicrâ olunacağını imâ ediyordu. Loros ve civârında bulunan 2. Fırka karargâhınca böyle bir hareketin icrâsına karşı ise taburlar icâb eden mevâkie sevk olunmuşlar ve buralarda ahz-ı mevzî ile müdâfâaya hazırlanmışlardı. Son Garibve Muharebesi 1Mayıs Perşembe Yunanlılar hudut üzerindeki muhtelif nikât (noktalar) karşısında nümâyişlericrâ etmekle berâber geceleri ateşler yakmak ve bir çok millî şarkılar ve yaygaralar ile kendilerinin pek ziyâde kuvvetli olduklarını anlatmak isteyerek harekât-ı taarrûziyyeyebed’an edeceklerini anlatıyorlardı. Yevm-i mezkûrdaba’de’z-zevâl düşman Narde Kışlasının bulunduğu sırtlar üzerindeki istihkamlarında ahz-ı mevzî eden topçu bataryalarından Grabve tepelerine doğru hafif topçu atışı açtılar.
Aynı zamanda birçok Yunan Piyadesinin Narde Kasabasının sol tarafına doğru ilerlemekte oldukları ve Narde Çayını geçmek üzere bir çok nümayişler icra etmekte olduğu müşahede olunuyordu. Biraz sonra kaledeki toplardan dahi mermi endahtına başladılar. Papaz Köprüsü sırtlarında tabiye (?) edilmiş bir batarya top marü’z-zikr topçu atışlarına menzilin adem-i müsaadesinden naşi mukabele edememekte idi. Düşmanın icrâ etmekte olduğu dâne endahtını şiddetli şarapnel atışı takip etti Yunan piyadesinin Narde Köprüsünün sol tarafındaki geçit mahallinde tertip etmiş olduğu sallardan mürur etmekte ve av çitlerinin, sazlıklar ve portakal bahçeleri arasından ilerlemekte olduğu ve körfezde bulunan donanmasının sahile takarrub etmeye başladığı görüldü.
Şu hareketin reviş ve cereyânından Yunanlıların kati bir muharebe vermesi melhuz olmayıp ancak günün nısfından sonra icra eylemekte olduğu topçu atışlarıyla kuvvetimizi ve topçu mevâzîmizi bir dereceye kadar öğrenmek ve heyecan husule getirmek maksadından ileri geldiği istidlâl olunuyordu.
Mâhazâ düşmanın bu vecihle nümâyiş harekâtı icra etmesi kendi kuvvetini dahi bir dereceye kadar meydana çıkartmış olduğundan ikinci fırka kumandanı keyfiyeti derhal kolordu kumandanına ihbar ve Yunanlıların kuvvetli piyade askeri ve kale toplarıyla birlikte tahminen 8 batarya kadar topçu ile şiddetli Lovros fırkasını tazyîk eylemekte olduğunu beyan ederek topçu ve piyâdenin takviyesi içün kuvve-i imdâdiye sevkini talep etti. Bunun üzerine kolordu kumandanı 5. Günü akşama …

23 Ekim 2018 Salı

Yemeğimiz


Bu kez daha hoş bir mekândayız.
Bu kez daha çok Yanyalı toplanmalıyız
bir masa etrafında.
Bu kez sohbetlerimiz daha çok çınlatmalı kulakları.
Bu kez aramızdan Yanya özlemiyle ayrılan ecdadımızı
her zamanki gibi hasretle anacağız... Hep birlikte.
Sormak istediğiniz bir şey mi var?
Asım Renda kardeşimizi arayabilirsiniz.

13 Ağustos 2018 Pazartesi

BİR GÖREVDİ, GÖNÜL BORCUYDU, YERİNE GETİRDİM.

Bugün, 13 Ağustos 2018 tarihinde, gururumuz, Türk ulusunun gururu
millî şerefimizi Yanya'da ve Çanakkale'de koruyan
Esat (Bülkat) Paşa'yı ziyaret ettim. Şimdi sıra Vehip Paşa'mızda.


20 Temmuz 2018 Cuma

TAVSİYE EDİYORUM

Yanyalı bir büyük kumandan:
İzzettin Çalışlar Paşa'nın  (Yanya 1883- İstanbul 1951) torunu,
aynı adı taşıyan Sayın İzzettin Çalışlar ve beraberinde Sayın Mesut Yaşar Tufan
okunması bence şart bir kitap hazırlamışlar.
İş Bankası Kültür Yayınları bu değerli eseri yayınlamış.
İçinde Balkan Harbi'ni kaybedişimizin nedenlerini
en yakından bilenlerin anlatıları yer alıyor.
İlk yazı İzzettin Çalışlar Paşa'nın anılarından.
Herkesin ama bilhassa biz "suyun öte tarafından" gelenlerin
mutlaka okuması gerekir diye düşündüm ve paylaşıyorum.

 16 Haziran 2018 Cumartesi

INTERNET DÜNYASINDA GEZERKEN

"Gayya Kuyusu" derler ya, işte böyle bir yer bu Internet "kuyusu".
Sanki o küçük ekran sizi içine çekiyor ve ne sorarsınız cevaplıyor,
nereye isterseniz oraya götürüyor, gezdiriyor.
Ben de, bu sabah ona şöyle dedim:
"Haydi beni Yanya'ya götür. Otellere, lokantalara, yemeklere, çarşıya bir bakayım,
gölde gezeyim, kaleyi bir daha tavaf edeyim."
İşte bu gezide karşıma çıkan çok güzel bir fotoğrafı,
ecdat toprağını en romantik biçimde yansıtan tablo gibi fotoğrafı buldum.
Paylaşmadan yapabilir miydim?15 Mayıs 2018 Salı

İFTAR YEMEĞİMİZE BEKLİYORUZ.

17 Mayıs 2018
Ramazan buluşmamızın tarihidir.
Bu kez İftarda buluşuyoruz.
Pendik Belediyesi, iftar çadırını o gün bize tahsis etti.
Atatürk heykelinin bulunduğu meydanın yanında,
Pendik Belediyesi ve Pendik Dernekler Federasyonu
PENDEF
tarafından kurulan "Ramazan Çadırı"nda
YANYALILAR DERNEĞİ'nin davetlisi olarak
iftar yemeğinde buluşalım.
Yalnız Yanyalılar mı? Tabii ki değil;
Yanyalılar, Dramalılar, Kavalalılar, Selânikliler...
Bütün mübadil ve göçmenler hasret giderelim.
Derneğimizin yetkilileri,
davetlileri çadırın girişinde karşılayacak.

5 Mayıs 2018 Cumartesi

BAHARA MERHABA YEMEĞİMİZ

Bu kez oldukça çok Yanyalı katıldı yemeğimize.
Gerçi gözlerimiz bazı kıdemli üyelerimizi, büyüklerimizi aradı, bulamadı.
Ne yapalım, bir dahaki toplantımıza. Zaten gönlümüzdeki yerleri dopdolu.
Eğlendik, hasret giderdik, güzel yemekler yedik ve
Sanatçılar Atilla Yelken ve Betül'den müzik dinledik.
Çok söz etmek yerine şöyle özetlemeye karar verdim:
"Ne iyi yaptık da o gün bir araya geldik!"