10 Haziran 2010 Perşembe

Sayın Ramazan Yılmaz Elmastaş'tan gelen ilginç belgeler:

1) 23. Tedârikât-ı seriâsına nazaran Yunan'ın her an tecâvüzâtı muhtemeldir. Muharebe-i zâile de Anadolu'dan dahi birçok asker geldiği halde devletin bu defa dört düşman devletle muharip olacağına nazaran Anadolu'dan asker gelmesi biz'zarure zamana mütevakkıf ve avn-i hakla düşmana karşı arz-ı sîne-i celâdet etme vazife-i dîniyyesi şimdilik vilâyetimiz mücâhidinine münhasır kalmıştır. Zamanede ilk hududa koşanlar muharebeyi kazanmakta olup vilâyetçe muhtâc-ı muhafaza cihetlerde kumandanlıkça nazar-ı dikkate alındığına şâyan-ı mülâhaza şu nukât-ı muharebe'ye göre diğer mahâllerde olduğu gibi ulemâ, meşâyih ve eşraf tarafına telkinat ve nesayih-i tâzime ifâsıyle silâha davet olunan efradın ne nesayih-i tâzime ifâsıyla silâha davet olunan efradın ne kadar sür'atle mümkün ise müretteb olan kıt'alarına iltihak etmeleri vesâil-i diniyesinin istikmâli...

Belediye Reisi Yahya Umum nâmına Yanya Müftüsü Fuad

2) Karadağ ilân-ı harb etti. Yunanistan'ın dahi bugüne yarına etmesi muhakkakdır. Lorus, Preveze sair mevâki-i hududiye askerden hâlidir. Yunan hükümeti Narde'de ve sair mevkiilerde külliyetli asker topladı. Gittikçe de tezyîd ediyor. Bu dakikada mukaddes vatanımız ve nâmus-ı İslâm muhâtara-i âzimededir. Allah, Resûl aşkına ne yapılmak lâzım ise bilâtehir, müttefiken, müttehiden redif ve ihtiyat ve sair efrâd-ı müretebenin toplattırılarak düşmanın tasallûtundan vatanın muhafazasıy'çün tahrik etdirilmesini rica ederiz. İki güne kadar buraya külliyetli kuvvet yetiştirilmezse tehlike azimdir. Artım hamiyetinize, Islâmiyetinize havâle ederiz.

Belediye Reisi Yahya Müftü Fuad

Hiç yorum yok: