25 Eylül 2013 Çarşamba

Edirneli sevgili dostum Cengiz Bulut'un gönderdiği bir belgeyi paylaşıyorum.Yanya vilayeti dahilde kain mahaller mal sandıklarına vukubulan teslimatın ilmühaber varakasıdır ..
Malkas Nahiyesi'ne tabi emlâk-ı hümayûndan İriste ve Kolonan çiftlikâtının seksen yedi senesine 

mahsuben ---ve bedelinden olarak ber vech-i zir yalnız yedibin dörtyüz kırk ----sarraf yosaf ---yed-i ali Yanya mal sandığına teslim olunmasını mübeyyin işbu ilmühaber ita kılındı. 

yalnız yedibin dörtyüz kırk -----
fi 5 şevval sene 88

Hiç yorum yok: