14 Kasım 2009 Cumartesi


Το Φετιχιέ τζαμί έβαλε τα καλά του

Χρειάστηκαν πέντε χρόνια αναστηλώσεων από ειδικούς, και το Φετιχιέ τζαμί στον περίβολο του οποίου βρίσκεται ο οικογενειακός τάφος του Αλή Πασά είναι πλέον έτοιμο να αποκαλύψει τις μοναδικές τοιχογραφίες του.

Σημείο αναφοράς των Ιωαννίνων, στο ανατολικότερο σημείο της ακρόπολης Ιτς Καλέ φιλοξενεί μια εξαιρετική έκθεση εποπτικού υλικού για την ιστορία του μνημείου, του μνημειακού συνόλου στο οποίο εντάσσεται, του Κάστρου, αλλά και της πόλης των Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας.
«Εγιναν πολλές εργασίες από την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για την αποκατάσταση των πολύχρωμων διακοσμήσεων στο εσωτερικό του, αλλά και εξωτερικά. Επειτα από μακροχρόνιες εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης των τοιχογραφιών του, γίνεται επισκέψιμο στο κοινό και είμαστε υπερήφανοι που σύντομα θα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος» είπε στο «Εθνος» η προϊσταμένη της 8ης ΕΒΑ, Βαρβάρα Παπαδοπούλου...

Το Φετιχιέ τζαμί είναι κτίσμα του 18ου αιώνα και βρίσκεται στην ίδια θέση όπου είχε ανεγερθεί η βυζαντινή μητρόπολη της πόλης, αφιερωμένη στον Ταξιάρχη Μιχαήλ, προστάτη των ηγεμόνων της Ηπείρου. Μετά την υποταγή των Ιωαννίνων στους Τούρκους, το 1430, στον ίδιο χώρο λειτούργησε το πρώτο μουσουλμανικό θρησκευτικό ίδρυμα, το οποίο και ονομάστηκε Φετιχιέ, δηλαδή «της κατάκτησης».
Αλλες πληροφορίες ωστόσο θέλουν εκεί να πρωτοχτίστηκε ένα μετζίτ, ένα μικρό τέμενος χωρίς μιναρέ. Το Φετιχιέ τζαμί αποτέλεσε κέντρο θρησκευτικής ζωής στην ακρόπολη όλο τον 18ο αιώνα, ενώ εξυπηρετούσε τις θρησκευτικές ανάγκες της αυλής του Αλή Πασά.
Οι τοιχογραφίες του είναι εξαιρετικές, πολύχρωμες με συνθέσεις λουλουδιών, καρπών και βλαστών, που συνδυάζονται με διάφορα γεωμετρικά σχέδια.
Ανάμεσά τους υπάρχουν επιγραφές από το κοράνι, αλλά και μεταγενέστερες επιζωγραφίσεις, η εκτενέστερη από τις οποίες είναι οι μαύρου χρώματος κίονες και τα μεγάλα στεφάνια που κοσμούν τον θόλο. Η ζωγραφική αυτή αντικατοπτρίζει το πνεύμα του νεοκλασικισμού που επικρατούσε στην πόλη των Ιωαννίνων τον 19ο αιώνα.
Στο νότιο τμήμα του κτιρίου, που σύμφωνα με τα μουσουλμανικά έθιμα είναι στραμμένο προς τη Μέκκα, ανοίγεται η ιερή κόγχη του τεμένους, το μιχράμπ, που φέρει εντυπωσιακό γύψινο διάκοσμο, ενώ στο κέντρο του επιστυλίου αναγράφεται η βεβαίωση της ισλαμικής πίστης: «Ενας ο Θεός και ο Μωάμεθ ο προφήτης αυτού».
Ο μιναρές με οξυκόρυφη στέγη και λίθινο εξώστη υψώνεται στη νοτιοδυτική γωνία και, παρά την αντικατάσταση της λαμαρίνας, παρουσιάζει μια εικόνα φθοράς και εγκατάλειψης. Στο ανώτερο τμήμα της βάσης του είναι εντοιχισμένες πλάκες με λιθανάγλυφη διακόσμηση, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν μια σχηματική παράσταση μουσουλμανικής πόλης και πουλιών.

Εργασίες επισκευής
Οι πρώτες εργασίες επισκευής έγιναν στα 1770, όταν καταστράφηκε το μεγαλύτερο τμήμα του παλιού ναού, ενώ το 1795 το τζαμί πήρε τη σημερινή του μορφή, στο πλαίσιο της ριζικής ανακαίνισης όλου του χώρου και της ακρόπολης, αφού πλέον εξυπηρετούσε τις ανάγκες του Αλή Πασά.
Μετά την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, το 1913, το Φετιχιέ τζαμί χρησιμοποιήθηκε ως βοηθητικό κτίριο του στρατιωτικού νοσοκομείου, ενώ τα τελευταία χρόνια πέρασε στην κυριότητα του Βυζαντινού Μουσείου.
«Το βόρειο τμήμα της αίθουσας προσευχής και ο εξώστης φιλοξενούν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση εποπτικού υλικού που αφορά το μνημείο, αλλά και το ευρύτερο ιστορικό και καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της εποχής, καθώς και την ιστορική προσωπικότητα με την οποία συνδέεται η σημερινή μορφή του τζαμιού, τον Αλή Πασά» σημείωσε η κ. Παπαδοπούλου.

Aşağıdaki, Yunanca makalenin Google tarafından otomatik olarak yapılan (kötü de olsa) İngilizceye çevirisidir:

The mosque Fetichie put the good of

Restoration took five years by specialists and Fetichie mosque in the courtyard of which is the family tomb of Ali Pasha is now ready to reveal its unique frescoes.

Citation of Ioannina, the easternmost point of the citadel Its Kale hosts an excellent report supervisory material on the history of the monument and the monumental ensemble in which it occurs, the Castle, and the city of Ioannina during the Ottoman rule.
"There have been many works on the 8th of Byzantine Antiquities for the rehabilitation of colorful decorations inside, but outside. After a lengthy restoration work and maintenance of the murals, is visited in the public and we are proud to soon be working as an exhibition space, "said the 'Nation' the head of 8 DAC, Barbara Papadopoulou ...

Fetichie The mosque is built in the 18th century located in the same place where he built the Byzantine cathedral of the city, dedicated to Archangel Michael, patron of the rulers of Epirus. Following the submission of Ioannina to the Turks, in 1430, worked in the same place the first Muslim religious institution, which was named Fetichie, that "the conquest".
Other information, however, want there to be a metzit first built a small mosque without a minaret. Fetichie The mosque was the center of religious life in the citadel around the 18th century and served the religious needs of the court of Ali Pasha.
The murals are excellent, with colorful flower, fruit, shoots, combined with geometric designs.
Among them there are inscriptions from the Koran and subsequent epizografiseis, the deeper of which is the black columns and large wreaths that adorn the dome. The painting reflects the spirit of neoclassicism reigned in the city of Ioannina during the 19th century.
In the southern part of the building, which according to Muslim customs are facing Mecca, opened the sacred niche of the mosque, the mihrab, which bears striking plaster decoration, and the center of the fragment bears the certificate of Islamic faith: "One God and that the prophet Muhammad.
The minaret with a sharp stone roof and balcony rises in the southwest corner, and despite the replacement of metal sheet, it shows a picture of deterioration and abandonment. In the upper part of the base plate is fitted with lithanaglyfi decoration, starting with a schematic representation of the Muslim City and birds.

Repair work
The first repairs were made in 1770, when they destroyed most of the old church and the mosque in 1795 took its present form in the major renovation of the whole area and the citadel, having now served the needs of Ali Pasha.
After the liberation of Ioannina, in 1913, the Fetichie mosque used as an auxiliary building of the military hospital, while last year passed into the hands of the Byzantine Museum.
"The northern part of the prayer hall and the gallery hosting this very interesting report supervisory equipment on the monument, and the broader historical and artistic mainstream of the time, and the historic personality which is the current form of the mosque, the Ali Pasa "made by Mr Papadopoulos.

Kaynak: http://filiati.blogspot.com/2009/11/blog-post_3095.html


Hiç yorum yok: